بیماری های استخوانی در نژاد لاری

نوسانات گسترده بیماریهای پا در نژاد لاری مانند پنجه های کج، پای قوسی، مفاصل متورم زانو و مطالعه بیماریهای متعدد نشان از عوامل متعدد دخیل دارد که در این میان می توانیم از فشار زیادی که در مرحله رشد سریع…