آماده سازی خروس لاری برای مسابقه

 یکی از مهمترین اهداف علاقه مندان به پرورش خروس لاری شرکت در مسابقات جنگ خروس می باشد، نتیجه جنگ خروس برای پرورش دهنده دیده شدن توسط سایر علاقه مندان و در نتیجه مشتریان بیشتر با قیمت مناسبتر و درآمد بیشتر…